Špatně provedené zábradlí v novostavbě

Ve své praxi inspektora nemovitostí se velmi často setkávám s nesprávně provedeným zábradlím u novostaveb rodinných nebo bytových domů, ať již na schodištích, lodžiích, balkonech či oknech s nižším parapetem. Zábradlí neodpovídá požadavkům platných právních předpisů a developeři či zhotovitelé staveb se vymlouvají, že to „takhle bylo v projektu“, popř. že „stavba byla řádně zkolaudovaná“. Nicméně, ať už to tak je nebo ne, pokud zábradlí neodpovídá platným právním normám, ani jeden z těchto argumentů Vám v případě úrazu či jiné nešťastné události nepomůže v argumentaci před pojišťovnou, která se velmi lehce vyváže z pojistného plnění výplaty např. úrazové pojistky…

A podle kterých právních předpisů musí být zábradlí obytných staveb provedeno? Pro území celé republiky mimo Prahu je to ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí a pro Prahu pak platí o něco mírnější Pražské stavební předpisy (Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, v platném znění). Pokud však v kupní smlouvě na byt či dům máte uvedeno, že byt odpovídá platným ČSN (což lze jen doporučit), platí přísnější požadavky i pro byty či domky v Praze.

Pojďme s podívat na pár typických příkladů:

Mezi nejčastější chyby patří příliš velké mezery v zábradelní výplni, a to typicky v návaznosti jednotlivých ucelených dílů zábradlí mezi s sebou či vůči další stavební konstrukci. Zábradlí je většinou „na papíře“ navrženo dobře, nejsou však v potaz brány stavební tolerance při provádění a mezera pak může být ve skutečnosti o pár centimetrů větší. Viz např. obrázek vpravo, kde mezera mezi svislými prvky zábradlí je větší než povolené normové maximum 120 mm vlivem nerespektování stavebních tolerancí.

Poměrně velmi často se také zapomíná, že na budovy pro bydlení (mimo Prahu včetně rodinných domků, v Praze pouze v budovách s více než 3 byty) a ubytování se musí pohlížet jako na budovy s volným přístupem dětí do 12 let. V těchto budovách smí být pouze zábradlí s výplní, která do výšky 750 mm (v Praze do výšky 600 mm) nad povrchem pochůzné plochy neumožňuje šplhání. Do této výšky jsou tak zcela vyloučeny výplně s mezerami vodorovnými a šikmými v úhlu větším než 45° od svislice. Toto bývá častý prohřešek na zábradlí schodišť či teras a balkónů u mimopražských rodinných domků či celorepublikově v jednotlivých bytech bytových domů – viz např. obrázek vlevo.

Svislé mezery zábradelní výplně mohou být široké až 120 mm, ale v budovách pro bydlení a ubytování do výšky 750 mm nad pochozí plochou to platí jenom v Praze, mimo Prahu je to pouze 80 mm. A dále mimo Prahu platí na schodištích, že mezera mezi každým schodišťovým stupněm a dolní tyčí zábradlí musí být rozdělena (sloupkem či jiným prvkem) na dvě části anebo okraj stupně opatřen zarážkou, to však zcela chybí na schodišti vyfoceném na obrázku vpravo.

Poslední kategorií, o které se zmíníme, jsou zábradlí s parapetem – viz obrázek vlevo. Jedná se nejčastěji o zábradlí na terasách či lodžiích, ale také u oken se sníženým parapetem. Pokud vodorovná plocha parapetu (či obdobné konstrukce umožňující stání) před zábradlím je níže než 500 mm od pochůzné plochy platí následující: Pokud je hloubka parapetu větší než 120 mm, výška zábradlí se měří až od vodorovné plochy parapetu. Zábradlí musí být do výšky 750 mm opět s výplní neumožňující šplhání. V pražských stavebních předpisech není tento typ zábradlí vyloženě zmíněn, avšak lze dovodit, že i v Praze, pokud je hloubka parapetu větší než 120 mm a parapet nižší než 500 mm, pak výška zábradlí se měří až od této pochůzné plochy, umožňující stání.  Na fotografii vlevo je tedy výška zábradlí příliš  nízká, neboť se dá stoupnout nejen na parapet, ale i na otopné těleso.

Uvedený článek postihl jen pár příkladů, problematika nesprávně provedených ochranných zábradlí je však mnohem širší a rozmanitější. Přestože požadavky na zábradlí jsou poměrně jasně definované a patří mezi základní věci, které se učí na stavebních školách, v praxi se v této oblasti stále vyskytují nedostatky. Není radno však tuto oblast podceňovat, neboť jde především o bezpečnost Vaši či Vašich blízkých.